وب سایت آموزش و پرورش فارس

www.farsedu.ir

سیستم تولید محتوا

www.parsblog.ir

فرم های الکترونیکی

portal.farsedu.ir/eform

اخبار وب سايت

khabar.farsedu.ir
 
سایت های زیر مجموعه

عنوان سایت

آدرس اینترنتی (URL)

اداره آ موزش وپرورش ناحيه يك shz1.farsedu.ir
آموزش وپرورش ناحيه 2 شيراز shz2.farsedu.ir
مديريت shz3.farsedu.ir
مديريت shz4.farsedu.ir
آموزشكده فني شهيد رجايي شيراز srtc.farsedu.ir
كارشناسي امور تحقيقات و پژوهش tahghighat.farsedu.ir
كارشناسي امور زنان zanan.farsedu.ir
یکصدمین سال آموزش و پرورش فارس 100sal.farsedu.ir
دبيرستان فاطميه fatemieh.shz1.farsedu.ir
دبیرستان دکتر حسابی hesabi.shz2.farsedu.ir
توسعه فناوري اطلاعات در دوره راهنمايي ictseminar.farsedu.ir
پیشدانشگاهی امام هادی (ع) imamhadi.marvdasht.farsedu.ir
كارشناسي مشاوره دوره عمومي moshavereg.farsedu.ir
كارشناسي مشاوره دوره متوسطه moshavereh.farsedu.ir
مديريت نهضت سواد آموزي nehzat.farsedu.ir
پژوهشكده معلم pm.farsedu.ir
اوجي 1 S44100109.farsedu.ir
كهزادي 1 S44100902.farsedu.ir
اوجي 2 S44101502.farsedu.ir
كهزادي 2 S44101703.farsedu.ir
غنچه هاي انقلاب 1 S44101904.farsedu.ir
غنچه هاي انقلاب 2 S44102007.farsedu.ir
اميد فردا 1 S44102208.farsedu.ir
كودكستان بهارستان 2 S44102303.farsedu.ir
جوانه ها1 S44102409.farsedu.ir
رضوي 1 S44102504.farsedu.ir
ميثاق 1 S44102705.farsedu.ir
ارشاد1 S44103009.farsedu.ir
الكترونيك 1 S44103104.farsedu.ir
كودكستان بهار 1 S44103201.farsedu.ir
كودكستان صدرا 1 S44103305.farsedu.ir
كودكستان ارشاد 2 S44103506.farsedu.ir
كودكستان صدرا 2 S44103601.farsedu.ir
كودكستان گلزار اميد2 S44103707.farsedu.ir
دبستان افسري 1 S44104000.farsedu.ir
دبستان امام صادق (ع ) 1 S44104106.farsedu.ir
شهيدخدري S44104402.farsedu.ir
شهيدرزمجويي S44104508.farsedu.ir
دبستان سليم شيرازي 2 S44104603.farsedu.ir
دبستان شهداي احمداباد1 S44104709.farsedu.ir
دبستان عبدالهي 1 S44104804.farsedu.ir
شهيدفياض بخش S44105002.farsedu.ir
شهيدكيشايي S44105203.farsedu.ir
دبستان امام حسين (ع )1 S44105605.farsedu.ir
دبستان بنائيون 1 S44105901.farsedu.ir
دبستان يوسف يحيايي 1 S44106205.farsedu.ir
دبستان خياباني 1 S44106300.farsedu.ir
دبستان طمراس رحيمي 1 S44106702.farsedu.ir
دبستان فرزدقي 1 S44107101.farsedu.ir
دبستان قاسمي 1 S44107207.farsedu.ir
دبستان كرامت اله صادقي 1 S44107503.farsedu.ir
دبستان مرادي 1 S44107609.farsedu.ir
دبستان مقدم پور1 S44107801.farsedu.ir
دبستان خياباني 2 S44108505.farsedu.ir
دبستان فرج اله محمدي 2 S44108907.farsedu.ir
دبستان كرامت اله صادقي 2 S44109306.farsedu.ir
دبستان مرادي 2 S44109401.farsedu.ir
دبستان امام صادق (ع )2 S44109909.farsedu.ir
دبستان امام حسين (ع )2 S44110001.farsedu.ir
دبستان روشندل 2 S44110306.farsedu.ir
دبستان سليم شيرازي 1 S44110401.farsedu.ir
دبستان طمراس رحيمي 2 S44110507.farsedu.ir
دبستان بنائيون 2 S44110602.farsedu.ir
شهيدثابت راي S44111509.farsedu.ir
دبستان حميري 1 S44111604.farsedu.ir
شهداي هويزه S44112109.farsedu.ir
شهيدابوالاحراري S44112204.farsedu.ir
دبستان شهيدان محمدي 1 S44112301.farsedu.ir
دبستان نبوت 1 S44112807.farsedu.ir
دبستان نصيري لاري 1 S44112902.farsedu.ir
دبستان بعثت 2 S44113100.farsedu.ir
دبستان پژوه دركي 2 S44113206.farsedu.ir
دبستان رودكي 2 S44113904.farsedu.ir
دبستان شهيدان محمدي 2 S44114504.farsedu.ir
دبستان عليرضاقاسمي 2 S44114601.farsedu.ir
دبستان فرزدقي 2 S44114906.farsedu.ir
دبستان افسري 2 S44115104.farsedu.ir
دبستان حضرت مريم (س )2 S44115201.farsedu.ir
شهيدمحمدحسن هاشمي S44115305.farsedu.ir
دبستان مقدم پور2 S44115400.farsedu.ir
دبستان مكتبي 2 S44115506.farsedu.ir
دبستان نصيري لاري 2 S44115707.farsedu.ir
دبستان يوسف يحيائي 2 S44115802.farsedu.ir
شهيدباقري S44116201.farsedu.ir
دبستان آزادي 1 S44116603.farsedu.ir
آيت اله طالقاني S44117108.farsedu.ir
دبستان مجيددوكوهكي 2 S44118004.farsedu.ir
دبستان آزادي 2 S44118101.farsedu.ir
دبستان آيت اله صدوقي 1 S44118702.farsedu.ir
دبستان اشرفي 1 S44119101.farsedu.ir
دبستان امام جواد(ع ) 1 S44119302.farsedu.ir
دبستان امام موسي صدر1 S44119704.farsedu.ir
دبستان اميدعلي قزلباش 1 S44119801.farsedu.ir
دبستان اندرزگو1 S44119905.farsedu.ir
دبستان بازياري 1 S44120006.farsedu.ir
دبستان حربن رياحي 1 S44120905.farsedu.ir
دبستان شهيدجلوداري 1 S44121103.farsedu.ir
دبستان خانبازي 1 S44121209.farsedu.ir
دبستان خيراله مرادي 1 S44121401.farsedu.ir
دبستان رجائي ايور1 S44121706.farsedu.ir
دبستان رحيمي 1 S44121801.farsedu.ir
دبستان سلمان فارسي 1 S44122105.farsedu.ir
دبستان سوزنده پور1 S44122200.farsedu.ir
دبستان شهيد فلاحي 1 S44122708.farsedu.ir
دبستان علي نجمي 1 S44123509.farsedu.ir
دبستان مصطفي خميني 1 S44125502.farsedu.ir
دبستان مطهري 1 S44125608.farsedu.ir
شهيدمحمدمنتظري S44125703.farsedu.ir
شهيدنامجو S44125904.farsedu.ir
دبستان جباري 1 S44126601.farsedu.ir
دبستان حميد كريمي 1 S44126705.farsedu.ir
دبستان جباري 2 S44127009.farsedu.ir
دبستان حميد كريمي 2 S44127305.farsedu.ir
دبستان سليمي جهرمي 1 S44127506.farsedu.ir
دبستان سليمي جهرمي 2 S44127707.farsedu.ir
دبستان اميد فردا 1 S44127802.farsedu.ir
دبستان بهار2 S44127908.farsedu.ir
دبستان جوانه ها1 S44128000.farsedu.ir
دبستان رضوي 1 S44128106.farsedu.ir
دبستان صدرا 2 S44128201.farsedu.ir
دبستان ميثاق 1 S44128508.farsedu.ir
دبستان ارشاد1 S44128901.farsedu.ir
دبستان ارشاد2 S44129002.farsedu.ir
دبستان صدرا 1 S44129203.farsedu.ir
دبستان نبوت 2 S44129605.farsedu.ir
راهنمايي امام محمدباقر(ع )2 S44129901.farsedu.ir
راهنمايي اميركبير2 S44130002.farsedu.ir
شهيدباهنر1 S44130108.farsedu.ir
شهيدرمضاني 2 S44130203.farsedu.ir
راهنمايي عبدالهي 2 S44130309.farsedu.ir
راهنمايي آل احمد1 S44130404.farsedu.ir
شهيدان پورنواب 1 S44130501.farsedu.ir
راهنمايي جمشيدي 1 S44130700.farsedu.ir
شهيدعبدالرسول سادات 1 S44130806.farsedu.ir
شهيداسدسنگابي 1 S44130901.farsedu.ir
شهيدفرزادشاهين 1 S44131004.farsedu.ir
شهيدشريف اشراف 1 S44131101.farsedu.ir
راهنمايي علامه اميني 1 S44131300.farsedu.ir
راهنمايي مكتبي 1 S44131607.farsedu.ir
راهنمايي مهديه 1 S44131702.farsedu.ir
راهنمايي ولي عصر(عج ) 1 S44131808.farsedu.ir
راهنمايي قطميري 2 S44131903.farsedu.ir
راهنمايي آل احمد 2 S44132006.farsedu.ir
شهيدان پورنواب 2 S44132101.farsedu.ir
راهنمايي جمشيدي 2 S44132302.farsedu.ir
شهيدفرزادشاهين 2 S44132503.farsedu.ir
راهنمايي شهداي احمدآباد2 S44132609.farsedu.ir
راهنمايي علامه اميني 2 S44132905.farsedu.ir
راهنمايي مهديه 2 S44133209.farsedu.ir
راهنمايي ولي عصر(عج ) 2 S44133304.farsedu.ir
راهنمايي قطميري 1 S44133401.farsedu.ir
راهنمايي شهداي والفجر1 S44134001.farsedu.ir
راهنمايي حضرت مريم (س ) 1 S44134105.farsedu.ir
راهنمايي فلاحي 1 S44134200.farsedu.ir
راهنمايي احترام كاربر S44134306.farsedu.ir
شهيدفضل الله هاشمي 2 S44134708.farsedu.ir
راهنمايي رسالت 1 S44134909.farsedu.ir
شهيداحمدي روشندل S44135001.farsedu.ir
راهنمايي نادر كاظمي 1 S44135308.farsedu.ir
راهنمايي نادر كاظمي 2 S44135403.farsedu.ir
شهيداسدسنگابي 2 S44135604.farsedu.ir
راهنمايي رسالت 2 S44135701.farsedu.ir
راهنمايي زهرااطهر(س )2 S44135805.farsedu.ir
راهنمايي شريف اشراف 2 S44135900.farsedu.ir
راهنمايي شهداي والفجر2 S44136109.farsedu.ir
شهيدنوروزاني 2 S44136204.farsedu.ir
راهنمايي ولايت فقيه 2 S44136301.farsedu.ir
شهيداسفندياري S44136405.farsedu.ir
شهيدچمران 2 S44136606.farsedu.ir
شهيددوكوهكي 1 S44136807.farsedu.ir
راهنمايي فضيلت 1 S44137206.farsedu.ir
راهنمايي فارابي قلات 2 S44137301.farsedu.ir
شهيددهدشتي 1 S44137608.farsedu.ir
راهنمايي شهداي كدنج 1 S44137809.farsedu.ir
شهيددهدشتي 2 S44138102.farsedu.ir
شهيدرجبي 1 S44138208.farsedu.ir
راهنمايي صديقه اطهر(س )1 S44138504.farsedu.ir
راهنمايي فضيلت 2 S44138601.farsedu.ir
راهنمايي فارابي 1 S44138906.farsedu.ir
راهنمايي شهداي شوراب 1 S44139506.farsedu.ir
شهيدايوب فرجي S44139908.farsedu.ir
شهيدعلي كردي S44140104.farsedu.ir
شهيدشريف اشراف 2 S44140802.farsedu.ir
راهنمايي ولايت فقيه 1 S44140908.farsedu.ir
راهنمايي معلم 1 S44141106.farsedu.ir
راهنمايي عرفان 1 S44141402.farsedu.ir
راهنمايي فروغ انديشه 1 S44141508.farsedu.ir
راهنمايي البرز 1 S44141709.farsedu.ir
راهنمايي پويش 1 S44142002.farsedu.ir
راهنمايي نورخرد 1 S44142404.farsedu.ir
راهنمايي فلاحي شبانه S44142806.farsedu.ir
دبيرستان امام رضا(ع ) S44143004.farsedu.ir
دبيرستان بوعلي S44143101.farsedu.ir
دبيرستان بصيري S44143406.farsedu.ir
شهيدرضايي S44143501.farsedu.ir
شهيدمدرس S44143607.farsedu.ir
دبيرستان فارابي S44143702.farsedu.ir
مصلحيان S44143808.farsedu.ir
دبيرستان ملاصدرا S44143903.farsedu.ir
دبيرستان الزهرا(س ) S44144006.farsedu.ir
دبيرستان بنت الهدي صدر S44144101.farsedu.ir
دبيرستان توحيد S44144207.farsedu.ir
دبيرستان زينب كبري (س ) S44144302.farsedu.ir
شهيدمحسن كامياب S44144503.farsedu.ir
شهيدنجابت S44144609.farsedu.ir
دبيرستان حضرت مهدي (عج ) S44144905.farsedu.ir
دبيرستان حديث S44145801.farsedu.ir
دبيرستان شاهد12 S44145907.farsedu.ir
هنرستان شهيدكمال ظل انوار S44146200.farsedu.ir
هنرستان شهيدحاج احمداسماعيلي S44146306.farsedu.ir
هنرستان شهيدمهدي خراجي S44146401.farsedu.ir
هنرستان شهيداحمدرضاكشاورزحقيقي S44146507.farsedu.ir
كودكستان عصمت 1 S44147805.farsedu.ir
دبستان استادسعيدنفيسي 1 S44148405.farsedu.ir
دبستان عصمت 1 S44148500.farsedu.ir
دبستان راه دانش 1 S44148807.farsedu.ir
دبستان فاضل 1 S44148902.farsedu.ir
راهنمايي امام محمدباقر(ع )1 S44149005.farsedu.ir
راهنمايي اميركبير1 S44149100.farsedu.ir
راهنمايي جوادالائمه (ع )2 S44149206.farsedu.ir
راهنمايي شهداي عاشورا2 S44149703.farsedu.ir
شهيدفضل اله هاشمي 1 S44149809.farsedu.ir
راهنمايي فجر 1 S44149904.farsedu.ir
راهنمايي فجر 2 S44150005.farsedu.ir
راهنمايي پيام 1 S44150206.farsedu.ir
راهنمايي آزاداسلامي S44150301.farsedu.ir
دبيرستان ازاداسلامي S44150904.farsedu.ir
دبيرستان خورسنديان S44151102.farsedu.ir
دبيرستان شبانه پويان S44151601.farsedu.ir
هنرستان هنروانديشه S44152009.farsedu.ir
كودكستان خورشيد 1 S44152802.farsedu.ir
كودكستان شكوفه هاي دانش 1 S44153000.farsedu.ir
كودكستان حضرت مهدي (عج ) 1 S44153201.farsedu.ir
كودكستان حضرت مهدي (عج ) 2 S44153307.farsedu.ir
كودكستان نيايش 1 S44153402.farsedu.ir
كودكستان فاضل 2 S44153508.farsedu.ir
كودكستان شكوفه هاي اميد1 S44153603.farsedu.ir
دبستان هدف 1 S44153709.farsedu.ir
دبستان حضرت مهدي (عج )2 S44154108.farsedu.ir
دبستان نيايش 2 S44154203.farsedu.ir
دبستان شكوفه هاي اميد1 S44154309.farsedu.ir
دبستان شكوفه هاي دانش 2 S44154501.farsedu.ir
دبستان بهارستان 1 S44154605.farsedu.ir
دبستان حضرت مهدي (عج )1 S44154806.farsedu.ir
شهيدذاكرحسيني 1 S44154901.farsedu.ir
شهيدنوروزاني 1 S44155205.farsedu.ir
راهنمايي سپيده 1 S44155501.farsedu.ir
پيش دانشگاهي امام خميني (ره ) S44155607.farsedu.ir
دبيرستان جهاد S44155808.farsedu.ir
دبيرستان نورتوحيد S44156006.farsedu.ir
دبيرستان رهروان زهرا(س ) S44156207.farsedu.ir
كودكستان هدف 2 S44156302.farsedu.ir
پيش دانشگاهي سادات رفيعي S44156408.farsedu.ir
راهنمايي جوادالائمه (ع )1 S44156905.farsedu.ir
شهداي نبردمحرم 1 S44157008.farsedu.ir
شهيدذاكرحسيني 2 S44157304.farsedu.ir
دبيرستان حجاب S44157600.farsedu.ir
دبيرستان هدايت S44157706.farsedu.ir
دبيرستان عرفان S44158001.farsedu.ir
دبيرستان حكمت S44158306.farsedu.ir
دبستان دكترجليل عماد S44158507.farsedu.ir
كودكستان دكترجليل عماد S44158803.farsedu.ir
دبستان خورشيد S44159001.farsedu.ir
پيش دانشگاهي آزاداسلامي S44159107.farsedu.ir
كودكستان نورخرد 1 S44159308.farsedu.ir
دبستان نور خرد 1 S44159403.farsedu.ir
دبستان فاضل 2 S44159805.farsedu.ir
دبستان مستجابي 1 S44159900.farsedu.ir
دبستان مستجابي 2 S44160001.farsedu.ir
دبستان الكترونيك 1 S44160403.farsedu.ir
شهيد علي اكبر كشاورز S44160900.farsedu.ir
دبستان الكترونيك 2 S44163007.farsedu.ir
امام حسن عسكري 2 S44163504.farsedu.ir
امام حسن عسكري 1 S44163601.farsedu.ir
رسول اكرم (ص ) S44163906.farsedu.ir
گلشن S44164601.farsedu.ir
امام حسن مجتبي 1 S44165402.farsedu.ir
راه دانش S44166108.farsedu.ir
عادل آباد S44166404.farsedu.ir
نرجس S44166501.farsedu.ir
فاطمه الزهرا (س ) S44166806.farsedu.ir
شهيدنامور1 S44166901.farsedu.ir
پيش دانشگاهي امام خميني (ره )2 S44167004.farsedu.ir
پيش دانشگاهي سادات رفيعي 2 S44167101.farsedu.ir
رسول اكرم (ص )2 S44167300.farsedu.ir
هنرستان شهيدمهدي خراجي 2 S44168006.farsedu.ir
هنرستان شهيدحاج احمداسماعيلي 2 S44168101.farsedu.ir
هنرستان شهيدكمال ظل انوار2 S44168207.farsedu.ir
هدايت 2 S44168408.farsedu.ir
حجاب 2 S44168503.farsedu.ir
حضرت مهدي (عج )2 S44169103.farsedu.ir
شهيدنجابت 2 S44169401.farsedu.ir
زينب كبري (س )2 S44169600.farsedu.ir
الزهرا(س )2 S44169907.farsedu.ir
فارابي 2 S44170209.farsedu.ir
شهيدرضائي 2 S44170401.farsedu.ir
امام رضا(ع )2 S44170706.farsedu.ir
احسان S44170801.farsedu.ir
مولوي S44171507.farsedu.ir
امام علي (ع ) S44172001.farsedu.ir
بوعلي 2 S44172107.farsedu.ir
خورسنديان 2 S44172202.farsedu.ir
ملاصدرا2 S44172308.farsedu.ir
فاطميه 2 S44172403.farsedu.ir
شهيدمدرس 2 S44172604.farsedu.ir
وحدت S44172805.farsedu.ir
بنت الهدي صدر2 S44172900.farsedu.ir
دبيرستان توحيد2 S44173003.farsedu.ir
امام موسي كاظم 2 S44173204.farsedu.ir
ايمان S44173301.farsedu.ir
راهنمائي شهيدباهنر S44173405.farsedu.ir
امام موسي كاظم 1 S44173500.farsedu.ir
شهدي نبردمحرم 2 S44173606.farsedu.ir
راهنمائي معلم 2 S44173807.farsedu.ir
دبستان احمدبن موسي 1 S44174809.farsedu.ir
دبستان احمدبن موسي 2 S44174904.farsedu.ir
پيش دانشگاهي سماء S44175007.farsedu.ir
راهنمائي ابن سينا S44176305.farsedu.ir
پيش دانشگاهي همت S44176506.farsedu.ir
پيش دانشگاهي بزرگسال همت S44177000.farsedu.ir
خوارزمي S44177709.farsedu.ir
شكوفه هاي انقلاب 1 S44301004.farsedu.ir
شهيدعبدالملكي 1 S44301101.farsedu.ir
شكوفه هاي انقلاب 2 S44301300.farsedu.ir
شهيدعبدالملكي 2 S44301406.farsedu.ir
تلاش S44301702.farsedu.ir
خيام S44302101.farsedu.ir
روزبهان 1 S44302207.farsedu.ir
وصال شيرازي 1 S44302408.farsedu.ir
خوارزمي 2 S44302609.farsedu.ir
روزبهان 2 S44302801.farsedu.ir
پيام انقلاب 2 S44303209.farsedu.ir
دهه فجر 1 S44303304.farsedu.ir
شهداي آموزش وپرورش 1 S44303401.farsedu.ir
علامه طباطبائي 1 S44303505.farsedu.ir
امام هادي (ع )1 S44303706.farsedu.ir
توحيد 1 S44303801.farsedu.ir
علامه طباطبائي 2 S44304708.farsedu.ir
دكترمحمودحسابي 1 S44305001.farsedu.ir
پيام انقلاب 1 S44305308.farsedu.ir
شهداي ابيوردي 1 S44305403.farsedu.ir
شهيدتيمورفروغي 1 S44305509.farsedu.ir
شهيدسيف نژاد1 S44305604.farsedu.ir
اقدسيه 1 S44305805.farsedu.ir
امام هادي (ع )2 S44305900.farsedu.ir
دهه فجر2 S44306109.farsedu.ir
شهيدتيمورفروغي 2 S44306301.farsedu.ir
شهيدمحمدجناب 2 S44306500.farsedu.ir
اباذرمنفرد 1 S44306606.farsedu.ir
جعفرقمشه اي 1 S44306701.farsedu.ir
صدرا..نجاتي 1 S44306902.farsedu.ir
شهيدطيب 1 S44307005.farsedu.ir
ويسعلي شجاعي 1 S44307206.farsedu.ir
شهيدمحمدمنتظري 1 S44307407.farsedu.ir
شهيديحيي ساماني 1 S44307502.farsedu.ir
شهيديوسف خضري 1 S44307608.farsedu.ir
اباذرمنفرد 2 S44307809.farsedu.ir
جعفرقمشه اي 2 S44307904.farsedu.ir
شهيدمحموددهقاني 2 S44308208.farsedu.ir
شهيديحيي ساماني 2 S44308409.farsedu.ir
شهيدمحمدمنتظري 2 S44308504.farsedu.ir
شهيدپرويزفهندژ1 S44312108.farsedu.ir
شهيدمهدي فيروزي 1 S44313808.farsedu.ir
دكترحسابي 2 S44315209.farsedu.ir
شهيداسدا..پروا 1 S44315304.farsedu.ir
شهيدرجائي 1 S44315401.farsedu.ir
شهيد مفتح 1 S44315505.farsedu.ir
شهيداسدا..پروا 2 S44315600.farsedu.ir
17 شهريور 1 S44315907.farsedu.ir
ابوريحان 1 S44316001.farsedu.ir
اخترمعدل 1 S44316105.farsedu.ir
17 شهريور 2 S44316200.farsedu.ir
ابوريحان 2 S44316306.farsedu.ir
اختر معدل 2 S44316401.farsedu.ir
تلاش 1 S44316602.farsedu.ir
دانشگاه 1 S44316708.farsedu.ir
خوارزمي 1 S44317107.farsedu.ir
شهيدمرتضي جعفري 1 S44319005.farsedu.ir
ايمان 1 S44319206.farsedu.ir
شهيدمطهري 1 S44319407.farsedu.ir
شهيدمطهري 2 S44319904.farsedu.ir
شهداي ابيوردي 1(هنرپيشه ) S44320100.farsedu.ir
انصارالمجاهدين 1 S44320206.farsedu.ir
شهيدنعمت اللهي 1 S44320407.farsedu.ir
شهيدنعمت اللهي 2 S44320809.farsedu.ir
شهداي باجگاه 1 S44321102.farsedu.ir
شهيدعلي اكبرقمشه اي 2 S44321705.farsedu.ir
شهيدعباس حيدري (پسرانه ) S44322104.farsedu.ir
شهداي باجگاه 2 S44322506.farsedu.ir
شهيدحسين دينكاني (دخترانه ) S44322707.farsedu.ir
شهيدمنصوروطنپور1 S44323201.farsedu.ir
شهيدان پژمان 2 S44323307.farsedu.ir
دكترحسابي 1 S44324901.farsedu.ir
توحيد1 S44325004.farsedu.ir
سيدكاظم موسوي 1 S44325101.farsedu.ir
توحيد 2 S44325205.farsedu.ir
سيدكاظم موسوي 2 S44325300.farsedu.ir
برادران ابراهيمي 1 S44325702.farsedu.ir
شهيدمحمدپرند 1 S44325808.farsedu.ir
برادران ابراهيمي 2 S44326006.farsedu.ir
شهيدمحمدپرند 2 S44326101.farsedu.ir
ايران زمين 1 S44326408.farsedu.ir
نيكان 1 S44326905.farsedu.ir
انديشه 1 S44327103.farsedu.ir
انديشه 2 S44327209.farsedu.ir
ابرار 1 S44327304.farsedu.ir
شاهد 5 S44327801.farsedu.ir
شهيددستغيب 1 S44328105.farsedu.ir
فرزانگان 1 S44328200.farsedu.ir
سلمان فارسي S44328507.farsedu.ir
شهداي سپاه پاسداران S44328602.farsedu.ir
شهيدلطف الله ترابي S44328803.farsedu.ir
شهيدشرافتيان S44328909.farsedu.ir
سميه S44329308.farsedu.ir
نعمت ا..كشاورز1 S44329509.farsedu.ir
شهيددكترباهنر S44329900.farsedu.ir
شهداي جواديه S44330107.farsedu.ir
برهان S44331701.farsedu.ir
پيام دانش S44331807.farsedu.ir
علامه حلي S44332100.farsedu.ir
شاهد 15 S44332206.farsedu.ir
شهيدمطهري (معارف ) S44332407.farsedu.ir
شهيدمطهري S44332502.farsedu.ir
شهيددستغيب S44332608.farsedu.ir
فرزانگان S44332703.farsedu.ir
شهيدبهشتي S44333208.farsedu.ir
شهيدمطهري (فني ) S44333303.farsedu.ir
معدل S44333504.farsedu.ir
شهيدمطهري (كشاورزي ) S44333705.farsedu.ir
اديب 2 S44334908.farsedu.ir
ايرانيان 1 S44335000.farsedu.ir
غدير 1 S44335402.farsedu.ir
اديب 1 S44335603.farsedu.ir
غدير 2 S44335804.farsedu.ir
مصباح 2 S44336108.farsedu.ir
علوي 1 S44336806.farsedu.ir
خرد 1 S44336901.farsedu.ir
پروين اعتصامي بزرگسالان S44337101.farsedu.ir
اخلاص S44337607.farsedu.ir
برهان (بزرگسالان ) S44337702.farsedu.ir
ايثار 2 S44337903.farsedu.ir
پيام دانش (بزرگسالان ) S44338101.farsedu.ir
علوم پزشكي 1 S44338408.farsedu.ir
علوم پزشكي 2 S44338801.farsedu.ir
سپهرمعرفت 2 S44338905.farsedu.ir
سپهرمعرفت 1 S44339401.farsedu.ir
دانش پژوهان 1 S44339505.farsedu.ir
رشد 1 S44339600.farsedu.ir
سروش S44340008.farsedu.ir
پيش دانشگاهي امام علي (ع ) S44340600.farsedu.ir
پيش دانشگاهي الزهرا(س ) S44340706.farsedu.ir
علوي 2 S44340801.farsedu.ir
بزرگمهر 1 S44341306.farsedu.ir
پيش دانشگاهي شهيدمطهري S44342001.farsedu.ir
رازي 2 S44342604.farsedu.ir
فرهنگ 1 S44343405.farsedu.ir
معرفت 1 S44343606.farsedu.ir
همت 1 S44343807.farsedu.ir
طاها 1 S44343902.farsedu.ir
معراج 1 S44344005.farsedu.ir
سراج 1 S44344301.farsedu.ir
معراج انديشه 1 S44344407.farsedu.ir
امام حسن عسكري (ع )2 S44345800.farsedu.ir
رشد 2 S44346009.farsedu.ir
امام حسن عسكري (ع )1 S44346104.farsedu.ir
شهيدباهنر2 S44347508.farsedu.ir
حاج محمدبزرگي 2 S44347603.farsedu.ir
سميه 2 S44347709.farsedu.ir
حاج محمدبزرگي 1 S44347901.farsedu.ir
حاج يوسف ناصريان S44348309.farsedu.ir
آسيه 1 S44348501.farsedu.ir
علوي 1 S44348901.farsedu.ir
ولايت فقيه S44349406.farsedu.ir
شهيدشرافتيان 2 S44349607.farsedu.ir
شهداي سپاه پاسداران 2 S44349702.farsedu.ir
سلمان فارسي 2 S44349903.farsedu.ir
شهيدبهشتي 2 S44350004.farsedu.ir
علوم اسلامي شهيدمطهري S44351302.farsedu.ir
علوي S44351704.farsedu.ir
شهيدعلي اكبرقمشه اي S44352209.farsedu.ir
حاج ناصريان 2 S44352304.farsedu.ir
شاهد15 S44352401.farsedu.ir
فرهنگ S44352600.farsedu.ir
علوم ومعارف اسلامي شهيدمطهري S44352706.farsedu.ir
پيش دانشگاهي علوي S44353401.farsedu.ir
شهيداباذرمنفرد پسر S44353602.farsedu.ir
شهيداباذرمنفرددختر S44353708.farsedu.ir
اقدسيه S44354107.farsedu.ir
شهداي آموزش وپرورش S44354202.farsedu.ir
استادشهريار S44354509.farsedu.ir
مهديه 1 S44354701.farsedu.ir
دارالفنون S44355003.farsedu.ir
امام خميني S44355701.farsedu.ir
كودكستان شهداي ابيوردي S44356301.farsedu.ir
كودكستان شهيديحيي ساماني S44356703.farsedu.ir
پيش دانشگاهي برهان بزرگسال S44357007.farsedu.ir
پيش دانشگاهي سروش S44357102.farsedu.ir
پيش دانشگاهي علامه حلي S44357208.farsedu.ir
پيش دانشگاهي دانش پژوهان S44357409.farsedu.ir
پيش دانشگاهي دانش پژوهان بزرگسال S44357504.farsedu.ir
گلهاي امام S44357601.farsedu.ir
كودكستان شهيدمحمدمنتظري 2 S44358009.farsedu.ir
كودكستان شهيدمحمدمنتظري 1 S44358104.farsedu.ir
پيش دانشگاهي سروش بزرگسالان S44358201.farsedu.ir
پيش دانشگاهي پيام دانش بزرگسال S44358305.farsedu.ir
پيش دانشگاهي پيام دانش S44358400.farsedu.ir
محدثه S44358802.farsedu.ir
كودكستان طيب S44359000.farsedu.ir
پيش دانشگاهي طاها S44359106.farsedu.ir
پيش دانشگاهي معرفت S44359307.farsedu.ir
پيش دانشگاهي تلاش S44359508.farsedu.ir
كاردانش فدك S44360201.farsedu.ir
كاردانش شهيدخلفي نژاد S44360307.farsedu.ir
پيش دانشگاهي معراج S44360804.farsedu.ir
پيش دانشگاهي دانشگاه شيراز S44361002.farsedu.ir
شهيدچمران (ايثارگران ) S44361605.farsedu.ir
آل محمد(ص )1 S44361700.farsedu.ir
معدل (2) S44361806.farsedu.ir
تفضلي (2) S44362205.farsedu.ir
تفضلي (1) S44362300.farsedu.ir
پيشگامان S44362406.farsedu.ir
ميرعماد S44362607.farsedu.ir
كاردانش ميرعماد S44362702.farsedu.ir
امام جعفرصادق (ع )1 S44362808.farsedu.ir
ملاصدرا(1) S44362903.farsedu.ir
ملاصدرا(2) S44363006.farsedu.ir
شهيدعباس حيدري 2 S44363207.farsedu.ir
حضرت زينب (س ) S44363408.farsedu.ir
رضوان 2 S44363704.farsedu.ir
حضرت رقيه (س )2 S44364008.farsedu.ir
مهندس خسروآصف S44364103.farsedu.ir
حاج زالي 2 S44364209.farsedu.ir
حاج زالي 1 S44364304.farsedu.ir
ذوالانوار2 S44364401.farsedu.ir
ذوالانوار1 S44364505.farsedu.ir
هدف (2) S44364600.farsedu.ir
هدف (1) S44364706.farsedu.ir
شهيدان پژمان (1) S44364801.farsedu.ir
شهيدويسعلي شجاعي S44365001.farsedu.ir
شهيدجعفرقمشه اي S44365200.farsedu.ir
آزمايشگاه مركزي زكريا S44365602.farsedu.ir
فرشتگان S44365708.farsedu.ir
آرين S44365803.farsedu.ir
كاردانش آرين S44365909.farsedu.ir
مفيد S44368809.farsedu.ir
كودكستان يوسف خضري S44368904.farsedu.ir
شهيدفروغي (1) S44369208.farsedu.ir
شهيدفروغي (2) S44369303.farsedu.ir
پروين اعتصامي S44369409.farsedu.ir
ابن سينا S44369504.farsedu.ir
كودكستان ملاصدرا(1) S44369601.farsedu.ir
كودكستان ملاصدرا(2) S44369705.farsedu.ir
شايستگان S44370102.farsedu.ir
پيش دانشگاهي شايستگان S44370208.farsedu.ir
هنرستان مشاهير S44370303.farsedu.ir
كاردانش مشاهير S44370409.farsedu.ir
فاطميه (2) S44370504.farsedu.ir
شهيدسيدجوادنگهبان S44503208.farsedu.ir
آل ياسين S44547001.farsedu.ir
علوم پزشكي دخترانه S44559909.farsedu.ir
پيش دانشگاهي ميرعماد2 S44560105.farsedu.ir
پيش دانشگاهي پيشگامان S44560401.farsedu.ir
پيش دانشگاهي فرشتگان S44560507.farsedu.ir
علوم پزشكي S44560602.farsedu.ir
تغییر قالب صفحه